Cristina Navarro Martínez

Montejícar

Espanya, 2021

LA BECA DE CRISTINA

Convocatòria

Espanya, 2021

Universitat o centre de destinació

Universidad de Sevilla

Estudis cursats amb la beca

Biomedicina Básica y Experimental

Tipus d'estudis

Grado

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Enginyeria i tecnologia biomèdica

Centre d'origen

IES Montes Orientales