Oriol Blazquez Montagut

Lerida

Espanya, 2021

LA BECA DE ORIOL

Convocatòria

Espanya, 2021

Universitat o centre de destinació

Universitat de Barcelona

Estudis cursats amb la beca

Medicina

Tipus d'estudis

Grado

Especialitat dels estudis cursats amb la beca

Medicina general i interna

Centre d'origen

Samuel Gili y Gaya