Amb el voluntariat, arribem on altres no poden

05 de desembre 2021

Reconnectar amb joves en situació de vulnerabilitat a través de la dansa, servir en menjadors socials, acompanyar persones amb diversitat funcional… Ser voluntari és, en gran mesura, ser-hi per als altres, per poder arribar junts fins on ara no poden tots sols.

Avui, 5 de desembre, l’ONU proposa donar-los visibilitat i reconeixement amb el Dia Internacional dels Voluntaris. Convertir-se en voluntari és una decisió personal, però també una forma d’entendre la societat. Una cultura de participació i responsabilitat que poden impulsar les famílies o les organitzacions. 

En el cas de Marina de Torre Solano, “l’interès per participar en aquestes activitats és inculcat per la família i l’escola”. De petita va dedicar part del temps a fer de monitora de nens i nenes amb diversitat funcional i va acompanyar gent gran en residències i en exclusió social al sud d’Espanya. “Ho he viscut sempre com un fet natural, una cosa que tothom hauria d’experimentar”, comenta. I afegeix que, tot sovint, el benefici és en totes dues direccions: “les meves classes de ball al Camerun eren especialment gracioses, jo era la professora i, sens dubte, ells i elles qui m’ensenyava a mi”.

Marina de Torre Solano des de petita va dedicar part del temps a fer de monitora de nens i nenes amb diversitat funcional.Marina de Torre Solano des de petita va dedicar part del temps a fer de monitora de nens i nenes amb diversitat funcional.

Per a Tomás Bravo Montesinos, la immersió en el món del voluntariat va sorgir a partir d’una iniciativa de CaixaBank, organització en què treballa. L’Associació de Voluntaris CBK, a la qual pertany, estableix contacte amb altres associacions amb programes socials i organitza els calendaris i les activitats de voluntariat. “D’aquesta manera, s’hi pot participar d’una manera fàcil, senzilla i amb sentit”, explica. En el seu cas, i a través de les anomenades Setmanes Socials, ha participat en menjadors socials i en l’acompanyament de persones. “Compartir aquests moments fora de l’entorn habitual fa que sortim del nostre jo professional i ens descobrim en una nova dimensió”, afegeix.

Tomás Bravo Montesinos pertany a l'Asociació de Voluntaris CBK.Tomás Bravo Montesinos pertany a l'Asociació de Voluntaris CBK.

A més, aquestes activitats són una oportunitat per descobrir “les autèntiques heroïnes i herois que han establert aquesta vinculació amb altres realitats socials com a eix de la seva vida”, reconeix el Tomás. De fet, hi ha molts voluntaris que comencen dedicant-hi una tarda i ben aviat s’involucren de manera més profunda amb l’organització amb què col·laboren.
 
Després de la pandèmia, algunes entitats solidàries no han pogut seguir els seus programes de voluntariat a causa dels nous protocols. Però la Marina, com molts altres en el sector, en continua defensant la necessitat, ara més que mai. El contacte, diu, és necessari per a tothom, i més en col·lectius que es nodreixen especialment de l’estimulació sensorial, de la companyia. Per això, recomana sense cap mena de dubte participar en accions de voluntariat. “Ajuda molt a entendre que vivim en un món globalitzat i que totes les persones hem de tenir els mateixos drets. És missió de tothom lluitar per això.” 
 
De tota manera, i malgrat la importància del contacte personal, la virtualitat no sempre està renyida amb l’acció voluntària. L’any passat, CaixaBank va impulsar una Setmana Social virtual, en què més d’11.000 participants de 111 entitats socials van poder participar en les activitats programades. La pandèmia també els va dur a crear el primer Dia del Voluntari Digital, dedicat al medi ambient.
 

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
The following has evaluated to null or missing:
==> descripcion_corta_noticia [in template "20155#20195#1127372" at line 36, column 48]

----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${descripcion_corta_noticia.getData()} [in template "20155#20195#1127372" at line 36, column 46]
----
1<#assign JournalArticleLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalService")> 
2<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data/> 
3<#assign urlTitle = JournalArticleLocalService.getLatestArticle(groupId, journalArticleId).urlTitle> 
4 
5<#assign LayoutLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalService")> 
6 
7 
8<#assign campo_img_desktop = "">  
9		<#assign campo_img_mobile = ""> 
10		  <#if imagen_cuadrada_noticia?has_content> 
11    		<#list imagen_cuadrada_noticia.getChildren() as img> 
12    		  <#if img.name == 'imagen_cuadrada_grande'> 
13    			  <#assign campo_img_mobile = img.getData()> 
14    		  </#if> 
15    		</#list> 
16		</#if> 
17		<a href="<@getFrndlUrl fUrl='/histories'/>/${urlTitle}"> 
18		<img class="moreImgs" src="${campo_img_mobile}" data-image-desktop="${campo_img_mobile}" 
19				data-image-mobile="${campo_img_mobile}"/> 
20				 
21		</a> 
22		<#assign data_event_Data = getterUtil.getString(data_event.getData())> 
23		<#if validator.isNotNull(data_event_Data)>  
24			<#assign data_event_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", data_event_Data, locale)> 
25			 <h3 class="subnews">${dateUtil.getDate(data_event_DateObj, "dd/MM/yy", $locale)}</h3> 
26		</#if> 
27			<a href="<@getFrndlUrl fUrl='/histories'/>/${urlTitle}"> 
28		<div class='titulo_campana'> 
29		   <#if titulo_noticia?has_content> 
30			${stringUtil.shorten(titulo_noticia.getData(), 165)} 
31       </#if>		 
32		</div> 
33		</a> 
34			<a href="<@getFrndlUrl fUrl='/histories'/>/${urlTitle}"> 
35		<div class="content-other-new"> 
36			<p class="hidden-xs">${descripcion_corta_noticia.getData()}</p> 
37		</div> 
38		</a> 
39		 
40	 
41	 
42 
43<!----------------------- 
44--------- Utilidades ---- 
45------------------------> 
46 
47<#macro getFrndlUrl fUrl> 
48	<#assign groupLocalService = serviceLocator.findService("com.liferay.portal.kernel.service.GroupLocalService")> 
49	<#assign group = groupLocalService.getGroup(groupId)> 
50	<#assign tLayout = LayoutLocalService.getFriendlyURLLayout(groupId, false, fUrl)> 
51	<#assign map = tLayout.friendlyURLMap> 
52	<#assign found = 'false'> 
53	<#assign friendlyUrlPublic = propsUtil.get('layout.friendly.url.public.servlet.mapping')> 
54	<#assign currLocale = localeUtil.fromLanguageId(locale, false)> 
55  <#list map?keys as entry> 
56  	 <#if validator.equals(entry, locale)> 
57  	 	/${currLocale.language}${friendlyUrlPublic}${group.getFriendlyURL()}${tLayout.getFriendlyURL(locale)} 
58  	 	<#assign found = 'true'> 
59  	 </#if> 
60  </#list> 
61   <#if found == 'false'> 
62   		/${currLocale.language}${friendlyUrlPublic}${group.getFriendlyURL()}${tLayout.friendlyURL} 
63   </#if> 
64</#macro> 
Segueix-nos twitter instagram facebook youtube